Fotogaléria 2008

« Fotogaléria 2018 « Fotogaléria 2017 « Fotogaléria 2016 « Fotogaléria 2015 « Fotogaléria 2014 « Fotogaléria 2013 « Fotogaléria 2012
« Fotogaléria 2011 « Fotogaléria 2010 « Fotogaléria 2009 « Fotogaléria 2008 « Fotogaléria 2007 « Fotogaléria 2006 « Fotogaléria 2005

 

« Fotogaléria (VHT, horolezectvo a skialpinizmus)

 
 
KPICASA_GALLERY (VystupNaOblik, VystupNaPraporec02, ZaverSezony, ProsieckaAKvacianskaDolina, TriKoruny, Stratena, OpaloveBaneDubnik, OpravaStudnicky2, ZaKrasamiSlovenskychOrchidei02, NaucnyChodnikTajch, 20VyrocieZalozeniaKSTKrokus, OtvorenieJarnejSezony02, OpravaStudnicky1, VystupNaSimonku03, VystupNaCiernuHoru03, 42SlovenskyZimnyZrazTuristov)