Poistenie do hôr na Slovensku

Horolezci, skialpinisti, jaskyniari, potápači, rafteri, parašutisti, športoví piloti, ale aj rekreační turisti, pochodujúci po vyznačených trasách, sa môžu v slovenských horách dostať do situácie, kedy je nevyhnutný zásah Horskej záchrannej služby (HZS). Od 1. júla 2006 je po zásahu HZS zachraňovaná osoba povinná v plnej výške uhradiť náklady spojené s technickou časťou poskytnutého zásahu (zákon č. 567/2005 Z.z., ktorý novelizuje zákon č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe).

Povinnosť uhradiť HZS náklady spojené so záchranou či pátraním sa od 1. januára 2008 nevzťahuje na neplnoleté osoby a osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony.

Horské oblasti vymedzené zákonom

Povinnosť uhradiť náklady za záchrannú akciu sa vzťahuje iba na HZS. Treba však podotknúť, že HZS často spolupracuje s občianskymi združeniami a inými právnickými alebo fyzickými osobami, ktoré sú oprávnené vykonávať záchrannú činnosť v horských oblastiach. Horská záchranná služba popri tom vykonáva aj školenia dobrovoľných záchranárov, zabezpečuje ich materiálnotechnické vybavenie a ďalšími spôsobmi podporuje činnosť občianskych združení vykonávajúcich záchrannú činnosť v horských oblastiach.

Horské oblasti, v ktorých Horská záchranná služba vykonáva záchrannú činnosť (vyhláška č. 469/2007 Z.z.):

 • Belianske Tatry
 • Malá Fatra
 • Nízke Tatry
 • Pieniny
 • Stredné Beskydy
 • Slovenský raj
 • Malá Fatra
 • Vysoké Tatry
 • Nízke Tatry
 • Pieniny
 • Slovenský raj
 • Stredné Beskydy
 • Veľká Fatra
 • Vysoké Tatry
 • Západné Tatry

Poistenie sa vzťahuje na záchranu vo vymedzených horských oblastiach (viď vyššie). Na ostatnom území zachraňovaná osoba nie je povinná uhradiť horskej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, ktoré sa jej týkajú.

V prípade úrazu alebo iných ťažkostí v horskom teréne mimo vyššie uvedených oblastí je potrebné volať integrovaný záchranný systém (IZS) – tiesňové volanie 112, pretože sa nachádzate mimo pôsobiska Horskej záchrannej služby. Záchrannú akciu v tomto prípade vykonáva niektorá zo zložiek IZS a finančné náklady spojené so záchrannou akciou si jednotlivé zložky uplatňujú na obvodnom úrade v sídle kraja, v ktorého územnom obvode sa osobná pomoc alebo vecné plnenie poskytlo (zákon č. 129/2002 Z.z.).

Technická časť zásahu

Určite si vravíte: čo je to ten technický zásah? Podľa HZS je to všetko, čo nehradí zdravotná poisťovňa:

 • náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním,
 • náklady na vyhľadávanie a vyslobodzovanie osôb v tiesni,
 • náklady na poskytovanie prvej pomoci osobe v tiesni, s vylúčením nákladov, ktoré je zo zákona povinná hradiť zdravotná poisťovňa (t. j. výkon lekára, lieky),
 • náklady na prepravu k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia, prípadne náklady na prepravu priamo do zdravotníckeho zariadenia,
 • v najtragickejšom prípade prevoz telesných pozostatkov,
 • pritom nezáleží na tom, či sa turista riadil alebo neriadil bezpečnostnými pokynmi Horskej záchrannej služby, ak sa také niečo stane, musí hradiť náklady.

Kto a kde sa môže poistiť?

Poistenie do hôr môžu uzatvoriť občania Slovenskej republiky, ale aj zahraniční návštevníci slovenských hôr. Ak ste cudzinec a máte cestovné poistenie, ktorého súčasťou je poistenie liečebných nákladov v zahraničí, poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby pravdepodobne nepotrebujete, pretože ho obsahuje už základné krytie poistenia liečebných nákladov. Ak ste občanom SR a idete lyžovať do zahraničia, (napr. do Rakúska) stačí ak si dojednáte poistenie liečebných nákladov v zahraničí, ktoré zohľadňuje zimné športy.

Záchranné akcie v slovenských lyžiarskych strediskách zabezpečuje a hradí ich prevádzkovateľ (nie je potrebné poistenie do hôr). V prípade, že sa zraníte mimo lyžiarskej trate (stačí niekoľko metrov mimo značenej trate), prevádzkovateľ lyžiarskeho strediska nie je povinný uhradiť záchrannú akciu (vtedy je poistenie k nezaplateniu).

Poistenie nákladov na zásahy HZS zatiaľ ponúkajú tieto poisťovne:

 • Allianz (online poistenie)
 • Union (online poistenie) + Union (SMS poistenie)
 • Generali
 • Wüstenrot

Ďalším riešením je členstvo v SHS JAMES (Slovenský horolezecký spolok). Ten vo svojom členskom príspevku zahŕňa i výhodné celoročné poistenie (aj pre výkon nebezpečných a rizikových športov – pohyb mimo vyznačených chodníkov, horolezectvo, skialpinizmus).

A posledným riešením je členstvo v Alpenwerein (OEAV), ktoré vám okrem mnohých iných výhod poskytuje aj veľmi výhodné celoročné poistenie na horách. Poistenie platí celosvetovo (aj v Slovenských horách). Členstvo spojené s poistením je výhodné najmä pre tých, ktorí praktikujú nebezpečné a rizikové športy (napr. horolezectvo, rafting, jazdecké športy, skialpinizmus ap.), prípadne pre tých, ktorí aspoň raz do roka navštívia zahraničné hory (zľavy na ubytovnie v Alpských chatách).

Rizikové aktivity

Poistenie do hôr sa u jednotlivých poisťovní líši najmä tým, či zahŕňa alebo nezahŕňa vykonávanie rizikových a nebezpečných športov. Tie sú buď súčasťou poistenia alebo sú z neho úplne vylúčené (často s možnosťou tieto nebezpečné aktivity osobitne pripoistiť).

Najvhodnejšie poistenia pre výkon nebezpečných a rizikových športov:

 • Alpenwerein (OEAV)
 • SHS JAMES
 • Union
 • Generali

Bez poistenia pre výkon nebezpečných a rizikových športov, resp. s možnosťou dodatočného pripoistenia:

 • Allianz (možnosť pripoistenia)
 • Wüstenrot

Pozor na výluky z poistenia

Výlukou z poistenia nákladov na zásahy horskej služby je spravidla nerešpektovanie pokynov pracovníkov horskej služby a tiež to, ak sa návštevník hôr neriadi informačnými a výstražnými značkami alebo sa nepohybuje po vyznačených turistických chodníkoch, resp. v zime podľa tyčového vyznačenia.

Výlukou býva aj úmyselné zneužitie horskej služby alebo aj tzv. zbytočné pátracie akcie, za ktoré sa považujú pátracie akcie vyvolané v dôsledku toho, že poistený chybne informoval alebo neinformoval (zabudol informovať) o mieste, trase a predpokladanom čase svojho návratu toho, komu mal oznámiť tieto skutočnosti.

Z poistenia nákladov na zásah horskej služby sú vylúčené výkony, ktoré neboli poskytnuté zamestnancami HZS; s výnimkou výkonov, ktoré poskytli s HZS spolupracujúce občianske združenia, iné právnické alebo fyzické osoby, ktoré vykonávajú záchrannú činnosť v horských oblastiach.

Vylúčené sú aj zdravotné výkony hradené z verejného zdravotného poistenia, ďalej udalosti, ktoré vznikli v súvislosti s požitím alkoholu, drog, omamných látok, liekov, ktoré neboli poistenému vydané na lekársky predpis, v súvislosti s abstinenčnými prejavmi pri závislosti na alkohole, drogách alebo iných omamných látkach, ap.

Osobitnú kategóriu výluk predstavujú udalosti, ku ktorým došlo v súvislosti s výtržnosťami alebo inou trestnou činnosťou, ktorú v horách spáchal poistený.

Poznámka: Toto nie je všetko. Každá poisťovňa totiž ponúka niekoľko verzií poistenia nákladov na zásah HZS, pričom každý variant obsahuje odlišné poistné podmienky, v ktorých sú uvedené všetky výluky z poistenia. Preto je vhodné, aby ste sa s nimi oboznámil ešte pred uzatvorením poistnej zmluvy a vyhnete sa tak nepríjemným prekvapeniam, keď sa vám prihodí poistná udalosť.

Aktualizované: 6. november 2018