Výročná členská schôdza 2022

Klub slovenských turistov Krokus Hanušovce nad Topľou, srdečne pozýva svojich členov, sympatizantov a nových záujemcov o členstvo v klube, na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v sobotu 12. marca 2022 o 17:00 v galérii Mestského kultúrneho strediska (malý kaštieľ).

Prezentácia, objednávky a úhrada členských známok na rok 2022 prebehnú pred schôdzou v čase od 16:30 do 17:00 hod.

Program:

 • Otvorenie
 • Schválenie pracovného predsedníctva schôdze
 • Schválenie návrhu programu
 • Správa o činnosti v roku 2021
 • Správa o hospodárení
 • Hospodárenie s finančnými prostriedkami v roku 2021
 • Návrh rozpočtu na rok 2022
 • Návrh a schválenie kalendára podujatí KST Krokus na rok 2022
 • Voľba do výboru a KK KST Krokus na volebné obdobie 2022 – 2026
 • Voľba delegátov na VZ R KST VT
 • Návrh kandidátov do štruktúr R KST VT
 • Zánik členstva
 • Informácia o členskej základni a členských známkach
 • Informácia o 2% podiele z daní
 • Návrh kalendára podujatí KST Krokus na rok 2022
 • Diskusia, rôzne
 • Návrh a prijatie uznesenia
 • Záver

Príďte v čo najväčšom počte. Budete mať možnosť záväzne objednať a zaplatiť
členské známky spolu s poistením na rok 2022. Tešíme sa na vašu účasť.
Váš klub.